ブログ

2022年2月の記事一覧

了解 昔話に挑戦中(むかしばなしにちょうせんちゅう)

了解ベーシックコースの授業をのぞいてみました。今、紙芝居をするために、英語の時間に英語と日本語で「桃太郎」に挑戦しています。英語が公用語の生徒さんは日本語を中心に、それ以外の生徒さんは英語を中心に練習しています。みなさん一生懸命でした。(ベーシックコースのじゅぎょうをのぞいてみました。いま、かみしばいをするために、えいごのじかんにえいごとにほんごで「ももたろう」にちょうせんしています。えいごがこうようごのせいとさんはにほんごをちゅうしんに、それいがいのせいとさんはえいごをちゅうしんにれんしゅうしています。みなさんいっしょうけんめいでした。)

I took a look at the basic course classes. Now, in order to do a picture-story show, I am challenging "Momotaro" in English and Japanese during English time. Students whose official language is English are practicing mainly in Japanese, and other students are practicing mainly in English. Everyone was working hard.

我看了一下基础课程。 现在,为了做连环画,我在英语时间用英语和日语挑战“桃太郎”。 官方语言为英语的学生主要用日语练习,其他学生则主要用英语练习。 每个人都在努力工作。

Tôi đã xem qua các lớp khóa học cơ bản. Bây giờ, để thực hiện một chương trình kể chuyện bằng tranh, tôi đang thử thách "Momotaro" bằng tiếng Anh và tiếng Nhật trong thời gian tiếng Anh. Các sinh viên có ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh đang thực hành chủ yếu bằng tiếng Nhật và các sinh viên khác thực hành chủ yếu bằng tiếng Anh. Mọi người đã làm việc chăm chỉ.

0

音楽 歌舞伎の鑑賞(かぶきのかんしょう)

音楽本日の音楽の授業の様子です。世界の音楽の締めくくりは、日本の伝統芸能である「歌舞伎」を鑑賞しました。「連獅子」の迫力にみなさん見入っていました。(ほんじつのおんがくのじゅぎょうのようすです。せかいのおんがくのしめくくりは、にほんのでんとうげいのうである「かぶき」をかんしょうしました。「れんじし」のはぅりょくにみなさんみいっていました。)

It is a state of today's music class. To conclude the world music, I watched "Kabuki", a traditional Japanese performing art. Everyone was looking forward to the power of "Renshishi".

这是当今音乐课的一种状态。 为了结束世界音乐,我观看了日本传统表演艺术“歌舞伎”。 所有人都在期待《人世石》的力量。

Đó là một trạng thái của lớp âm nhạc ngày nay. Để kết thúc world music, tôi đã xem "Kabuki", một nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Nhật Bản. Mọi người đều mong chờ sức mạnh của "Renshishi".

0

ピース ラッキーセブン

ピースたまたまですが、ホームページのアクセスカウンターが1617777アクセスになっていました。なんだかラッキーな気持ちになりました。(たまたまですが、ホームページのアクセスカウンターが1617777アクセスになっていました。なんだかラッキーなきもちになりました。)

As it happens, the access counter on the homepage was 1617777 access. I felt lucky.

碰巧,主页上的访问计数器是 1617777 访问。 我觉得很幸运。

Khi nó xảy ra, bộ đếm truy cập của trang chủ là 16177777 truy cập. Tôi cảm thấy may mắn.

0

NEW 消費者教育です(しょうひしゃきょういくです)

NEW本日の家庭科は、「消費者教育」です。カード決済の危険性や、詐欺まがいの悪徳商法について学びました。「点検商法」についての動画を見て、あらためて賢い消費者になることを目指したいと思いました。(ほんじつのかていかは、「しょうひしゃきょういく」です。カードけっさいのきけんせいや、さぎまがいのあくとくしょうほうについてまなびました。「てんけんしょうほう」についてのどうがをみて、あらためてかしこいしょうひしゃになることをめざしたいとおもいました。)

Today's home economics is "consumer education". I learned about the dangers of card payments and fraudulent scams. After watching the video about "Inspection Business Law", I wanted to aim to become a smart consumer again.

今天的家政是“消费教育”。 我了解了信用卡支付和欺诈诈骗的危险。 看完《商检法》的视频后,我想再次以成为精明消费者为目标。

Kinh tế gia đình ngày nay là "giáo dục tiêu dùng." Tôi đã tìm hiểu về sự nguy hiểm của thanh toán bằng thẻ và các trò gian lận gian lận. Sau khi xem video về "Thanh tra Luật Kinh doanh", tôi muốn hướng đến mục tiêu trở thành người tiêu dùng thông minh một lần nữa.

0

鉛筆 基礎学力テストにチャレンジ(きそがくりょくてすとにちゃれんじ)

鉛筆先週から、希望された生徒さんが「基礎学力テスト」に挑戦しています。県内の中学1・2年生が受けるテストです。本日は「理科」でした。日頃の力を出すことができたでしょうか?明日の「英語」ですべて終了です。(せんしゅうから、きぼうされたせいとさんが「きそがくりょくテスト」にちょうせんしています。けんないのちゅうがく1・2ねんせいがうけるテストです。ほんじつは「りか」でした。ひごろのちからをだすことができたでしょうか?あすの「えいご」ですべてしゅうりょうです。

Since last week, the desired students have been taking on the "Basic Academic Achievement Test". This is a test for first and second year junior high school students in the prefecture. Today was "Science". Were you able to exert your daily strength? It's all over in tomorrow's "English".

从上周开始,目标学生开始参加“基础学业成绩测试”。 这是针对县内初中一年级和二年级学生的考试。 今天是“科学”。 你能发挥你每天的力量吗? 这一切都在明天的“英语”中结束。

Kể từ tuần trước, các học sinh mong muốn đã tham gia "Bài kiểm tra Thành tích Học tập Cơ bản". Đây là kỳ thi dành cho học sinh trung học cơ sở năm thứ nhất và năm thứ hai trên địa bàn tỉnh. Hôm nay là "Khoa học". Bạn có thể phát huy sức mạnh hàng ngày của mình không? Tất cả đã kết thúc trong "tiếng Anh" của ngày mai.

0

携帯端末 ZOOMに挑戦(ずーむにちょうせん)

携帯端末今日の学活は、タブレットを使ってZOOMの使い方を学びました。コロナ感染が拡大する中、オンラインでの授業を想定しての練習でした。できる限り、夜間中学として個別に対応できる対面での授業を大切にしていきます。しかし、もしもの時に学びを止めない準備もしていきます。(きょうのがっかつは、タブレットをつかってZOOMのつかいかたをまなびました。コロナかんせんがかくだいするなか、オンラインでのじゅぎょうをそうていしてのれんしゅうでした。できるかぎり、やかんちゅうがくとしてこべつにたいおうできるたいめんでのじゅぎょうをたいせつにしていきます。しかし、もしものときにまなびをとめないじゅんびもしていきます。)

Today's school activity learned how to use ZOOM using a tablet. As the corona infection spreads, it was a practice assuming an online class. As much as possible, we will value face-to-face lessons that can be handled individually as a night junior high school. However, I will prepare to keep learning in case of emergency.

今天的学校活动学习了如何使用平板电脑使用 ZOOM。 随着电晕感染的传播,这是一种假设在线课程的做法。 我们将尽可能重视可以作为夜间初中单独处理的面对面课程。 但是,我会准备在紧急情况下继续学习。

Hoạt động hôm nay của trường đã học cách sử dụng ZOOM bằng máy tính bảng. Khi sự lây nhiễm corona lan rộng, đó là một thực tế giả định một lớp học trực tuyến. Càng nhiều càng tốt, chúng tôi sẽ coi trọng các bài học trực diện có thể được xử lý riêng lẻ như một trường trung học cơ sở ban đêm. Tuy nhiên, tôi sẽ chuẩn bị để tiếp tục học trong trường hợp khẩn cấp.

0

ニヒヒ 羽畑農園で収穫しました(はばたけのうえんでしゅうかくしました)

にっこり本日、早く来られた生徒さんと協力して、野菜(かぶ・にんじん・ゴボウ)を収穫しました。見事に育った野菜を、生徒さんで分けて持ち帰っていただきました。(ほんじつ、はやくこられたせいとさんときょうりょくして、やさい(かぶ・にんじん・ゴボウ)をしゅうかくしました。みごとにそだったやさいを、せいとさんでわけてもちかえっていただきました。)

Today, I harvested vegetables (turnips, carrots, burdock) in cooperation with the students who came early. The students shared the beautifully grown vegetables and brought them home.

今天,我和来得早的同学们合作收割了蔬菜(萝卜、胡萝卜、牛蒡)。 学生们分享了美丽的蔬菜并带回家。

Hôm nay, tôi thu hoạch rau (củ cải, cà rốt, ngưu bàng) với sự hợp tác của những học sinh đến sớm. Các bạn học sinh chia nhau trồng rau đẹp mang về nhà.

0

美術・図工 久しぶりの美術(ひさしぶりのびじゅつ)

美術・図工2月に入って初めての美術の授業です。前回に続いて、「立体カード」の制作です。それぞれに個性の光る作品に仕上がってきました。(2がつにはってはじめてのびじゅつのじゅぎょうです。ぜんかいにつづいて、「りったいカード」のせいさくです。それぞれにこせいのひかるさくひんにしあがってきました。)

This is my first art class in February. Continuing from the last time, it is the production of "three-dimensional card". Each of them has a unique and unique work.

这是我二月份的第一堂艺术课。 继续上一次,就是制作“立体卡”。 他们每个人都有独特而独特的作品。

Đây là lớp nghệ thuật đầu tiên của tôi trong tháng Hai. Tiếp tục từ lần trước, đó là sản xuất "thẻ ba chiều". Mỗi người trong số họ đều có một tác phẩm độc đáo và riêng biệt.

0

雪 雪です(ゆきです)

雪生徒さんが帰る頃、南国徳島にめずらしく雪が降ってきました。防犯カメラの映像です。(せいとさんがかえるころ、なんごくとくしまにめずらしくゆきがふってきました。ぼうはんカメラのえいぞうです。)

By the time the students returned, it was unusually snowing in southern Tokushima. It is an image of a security camera.

学生们回来的时候,德岛南部已经下起了不同寻常的大雪。 这是一个安全摄像头的图像。

Vào thời điểm các học sinh trở về, trời đang có tuyết rơi bất thường ở miền nam Tokushima. Đó là hình ảnh của một camera an ninh.

0